AMD World History and Culture Studies Research Source

2019-05-22

图书馆开通AMD世界历史与文化研究典藏(Research Source)数据库试用

 

 

访问地址:http://www.cinfo.net.cn/AMD_Research_Source.htm

试用截止日期:2019年7月21日

数据库简介

本套数据库由英国AMD(Adam Matthew Digital)学术出版社推出,国内由CINFO提供各项服务与支持,收录内容涉及世界各国历史、政治、文化与文学等研究范畴,包含档案、手稿和珍稀史料等丰富内容。AMD世界历史与文化研究典藏(Research Source)具体包含以下7个数据库:

1.区域研究:中国与东南亚

2.区域研究:印度

3.区域研究:日本

4.中世纪与近代早期研究

5.文学研究

6.传教研究

7.英国圣公会差会档案